Eazier B.V., handelend onder de naam Eazier, gevestigd op het Koraalrood 33, 2718 SB te Zoetermeer. Telefonisch bereikbaar op: (+31) 079 – 363 12 77

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel: 57845034

Handelend onder BTW nummer : NL852761417B01

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Eazier”: de besloten vennootschap Eazier B.V., handelend onder de naam Eazier. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “dienst” of “applicatie”: de door Eazier in gebruik gegeven applicatie en/of andere door Eazier geleverde diensten.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Eazier en op alle met Eazier gesloten overeenkomsten.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) gebruiker (hierna: “Licentienemer”) gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Eazier en Licentienemer komt tot stand nadat (1) Licentienemer alle door Eazier verlangde gegevens heeft verstrekt, (2) Licentienemer de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en (3) Licentienemer de betaling voldaan voor het gekozen maandelijkse of jaarlijkse abonnement.

Artikel 3 Licentie

3.1 Eazier verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de dienst. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

3.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

3.3 Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

3.4 De omvang van het gebruiksrecht wordt bepaald door de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende beschrijving van de dienst in kwestie.

Artikel 4 Duur gebruiksrecht

4.1 Bij De overeenkomst komt tot stand voor een periode gekoppeld aan het maandelijkse of jaarlijkse abonnement en zal met gelijke periodes worden verlengd, tenzij de overeenkomst door Eazier of Licentienemer wordt opgezegd tegen het einde van de looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand.

4.2 Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. De overeenkomst kan door Licentienemer tevens rechtsgeldig worden opgezegd door een e-mail met ontvangstbevestiging te sturen aan de klantenservice via info@eazier.com.

4.3 Creditcard en Paypalbetalingen worden automatisch afgeschreven (in het geval van Creditcard) op de dag dat de Licentienemer de eerste betaling voldoet. Het bedrag is zal gekoppeld is aan het gekozen maandelijkse of jaarlijkse abonnement. Betalingen aan Eazier worden niet terugbetaald.

4.4 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Eazier verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

Artikel 5 Conformiteit

5.1 Opgaven van Eazier betreffende prestaties, functionaliteiten, kleuren, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

5.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Eazier niet.

5.3 Indien de applicatie (mede) bestemd is voor gebruik buiten Nederland of gericht is op een publiek buiten Nederland dient Licentienemer zich er van te vergewissen dat de applicatie, de inhoud en het gebruik ervan voldoen aan alle in het betreffende land daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van de applicatie en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van Licentienemer.

5.4 Licentienemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Eazier verstrekte gegevens en informatie. Eazier is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst, indien Licentienemer alle door Eazier verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt en aan al zijn verbintenissen ten opzichte van Eazier heeft voldaan.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de webshop en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Eazier ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, teksten, designs en afbeeldingen, komen toe aan Eazier.

6.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

6.3 Het is Licentienemer niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

Artikel 7 Licentievergoeding en prijzen

7.1 Door Eazier opgegeven of met Eazier overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief BTW en andere belastingen of heffingen.

7.2 Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

7.3 Indien Eazier een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Eazier geldende regeling.

7.4 Eazier heeft ten alle tijden het recht de verkoopfunctie van webwinkel uit te schakelen als de betaling niet is ontvangen.

Artikel 8 Diensten Eazier

8.1 Eazier voert aan haar systemen ten behoeve van de veiligheid van het netverkeer en ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de dataveiligheid regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Daartoe kan zij haar diensten met inachtneming van de belangen van Licentienemer tijdelijk opschorten of beperken, voor zover objectieve redenen dit rechtvaardigen. Eazier zal de servicewerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, op tijden met weinig internetverkeer uitvoeren. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van diensten noodzakelijk zijn, zal Eazier Licentienemer van te voren omtrent de aard, de omvang en de duur van de belemmering op de hoogte stellen, voor zover zulks onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en de kennisgeving opheffing van reeds opgetreden onderbrekingen niet verder vertraagt.

8.2 Eazier is vrij in haar keuze van de technische infrastructuur. Zij kan de gebruikte infrastructuur, backbones, diensten van derden/leveranciers alsmede hard- en software te allen tijde vervangen. Het gebruik van een bepaalde infrastructuur, backbones, diensten van derden/leveranciers of bepaalde hard- en software geldt alleen als bestanddeel van de overeenkomst, indien zulks in de beschrijving van de diensten uitdrukkelijk is vermeld.

8.3 Eazier is in alle gevallen gerechtigd de diensten met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn te wijzigen. Tekent Licentienemer niet binnen een door Eazier gestelde, redelijke termijn bezwaar tegen de wijziging aan, dan wordt deze van kracht.

8.4 Voor zover er vaste IP-adressen beschikbaar worden gesteld, behoudt Eazier zich het recht voor om het aan Licentienemer toegewezen IP-adres te wijzigen, indien dit om technische of andere redenen noodzakelijk is.

8.5 Voor zover noodzakelijk en redelijk verleent Licentienemer medewerking aan een wijziging, bijvoorbeeld via het opnieuw invoeren van toegangsdata of eenvoudige omschakelingen van zijn systemen.

Artikel 10 Verplichtingen Licentienemer

10.1 Licentienemer is verplicht om alle door Eazier verlangde gegevens volledig en correct te vermelden en wijzigingen onverwijld aan Eazier mede te delen.

10.2 Eazier kan volstaan met het verzenden van informatie en van voor Licentienemer bestemde berichten die betrekking hebben op de overeenkomst naar het door Licentienemer opgegeven e-mailadres. Licentienemer is gehouden de op dit e-mailadres ontvangen post regelmatig te lezen.

10.3 Licentienemer is verplicht om zijn systemen en programma’s zodanig in te richten dat de veiligheid en de integriteit en de beschikbaarheid van de systemen die Eazier voor het leveren van haar diensten inzet, niet nadelig worden beïnvloed. Eazier is gerechtigd om haar diensten te blokkeren, wanneer systemen afwijkend van hun normale regelgedrag werken of reageren en daardoor de veiligheid, de integriteit of de beschikbaarheid van de Eazier serversystemen wordt aangetast.

10.4 Licentienemer dient back-ups te maken van alle data die hij naar Eazier servers zendt op andere datadragers, welke niet bij Eazier aanwezig zijn. In geval van dataverlies zal Licentienemer de desbetreffende databestanden nogmaals kosteloos naar de server van Eazier transfereren.

10.5 Licentienemer is in voorkomende gevallen verplicht om zijn medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en wisseling van providers en registrators.

Artikel 11 Gedragsregels

11.1 Het is Licentienemer niet toegestaan de dienst, het systeem en/of de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

  • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Eazier;
  • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
  • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

11.2 Indien de Licentienemer een van deze gedragsregels overtreedt, is Eazier gerechtigd om Licentienemer het gebruik van de dienst te ontzeggen, de betreffende internetpagina’s te blokkeren, de postvakken op de mailserver te blokkeren en/of de toegang tot de dienst geheel of gedeeltelijk te weigeren, naar keuze van Eazier.

11.3 Wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat rechten van derden worden geschonden door het gebruik van de dienst, de inhoud van een internetpresentie, andere op een server van Eazier opgeslagen data of door het gebruik van een domein als zodanig, dan wel wanneer het op grond van objectieve aanknopingspunten als waarschijnlijk moet worden beschouwd dat rechtsvoorschriften door domeinen of de inhoud van internetpresentaties worden geschonden, kan Eazier Licentienemer het gebruik van de dienst ontzeggen of de desbetreffende internetpagina(‘s) of server(s) blokkeren, zolang de rechtsschending of een conflict tussen Licentienemer en een derde omtrent de rechtsschending voortduurt.

11.4 Wordt de mogelijke rechtsschending door een domein begaan, kan Eazier tevens maatregelen nemen die het domein ontoegankelijk maken. In gevallen waarin de rechtsschending door een domein op grond van objectieve aanknopingspunten vast staat, kan Eazier de overeenkomst zonder opzeggingstermijn ontbinden.

Artikel 12 Uitsluitingen en overmacht

12.1 De beschikbaarheid van de Eazier servers en de datawegen tot aan het doorgiftepunt naar het internet (backbone) bedraagt gemiddeld minstens 99% per kalenderjaar. Er kunnen echter beperkingen of belemmeringen van de dienstverlening optreden, die buiten de invloedsfeer van Eazier liggen. Indien Eazier door deze beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

12.2 Onder beperkingen, belemmeringen of overmacht zijn mede te verstaan: niet door Eazier beïnvloedbare technische voorwaarden van het internet, belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur, storingen in de elektriciteitsvoorziening, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, door Eazier onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Eazier afhankelijk is.

Artikel 13 Garantie en reclame

13.1 Eazier staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Eazier geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Eazier.

13.2 Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de systemen van Eazier, gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer.

13.3 Licentienemer dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

13.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

Artikel 14 Betaling

14.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

14.2 Betalingen door Licentienemer geschieden na keuze via Credit card, PayPal, iDeal, bankoverschrijving of Mister cash. 

14.3 Eazier heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

14.4 Eazier zet voor elke betaling een elektronische factuur in de sectie Klant-Login gereed. Factuurtoezending per email geschiedt kosteloos.

14.5 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Licentienemer zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

14.6 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van Licentienemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van €200,00.

14.7 Licentienemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

14.8 Indien geen tijdige en/of volledige betaling van de licentievergoeding wordt ontvangen, is Eazier gerechtigd om Licentienemer het gebruik van de dienst te ontzeggen, de voor de dienst gebruikte internetpagina’s te blokkeren en de toegang tot de dienst te weigeren.

Artikel 15 Advisering

15.1 Alle door Eazier gegeven adviezen en door Eazier verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Eazier te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Eazier verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Eazier verleent daarbij geen enkele garantie.

15.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Eazier, is Eazier niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Eazier tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Eazier.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 Buiten het bepaalde in artikel 13 heeft Licentienemer geen enkele aanspraak op Eazier wegens gebreken in of met betrekking tot de door Eazier geleverde diensten.

16.2 Eazier is nooit aansprakelijk voor schade door onderbrekingen in of blokkeringen van (de toegang tot) de dienst of het internet, immateriële schade, bedrijfsschade, stagnatieschade, winstderving en iedere andere gevolgschade of indirecte, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Eazier.

16.3 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Eazier is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden.

16.4 In alle gevallen waarin Eazier gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de door de Licentienemer betaalde licentievergoeding over de laatste 12 maanden. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Eazier, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

16.5 Iedere vordering op Eazier, tenzij deze door Eazier is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

16.6 Licentienemer vrijwaart Eazier tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Eazier.

Artikel 17 Privacy

17.1 Eazier respecteert de privacy van Licentienemer. Eazier zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Eazier is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1 Alle geschillen tussen Eazier en Licentienemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, Nederland. In afwijking hiervan is Eazier bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van Licentienemer te wenden.

18.2 Op alle overeenkomsten die door Eazier worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eazier, 2014